Strona główna > Warunki korzystania z serwisu

Warunki użytkowania

Witamy na stronie internetowej ('Witryna') zBEADS.US(beads.us).beads.usświadczy swoje usługi użytkownikowi z zastrzeżeniem uwag, warunków i postanowień określonych w niniejszej Umowie ('Umowa'). Korzystania z jakichkolwiek usług udostępnianych przezbeads.us(np. Opinie klientów), odbywa się z zastrzeżeniem zasad, wytycznych, postanowień i warunków mających zastosowanie do tych usług i są one włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie.beads.uszastrzega sobie prawo do zmiany tej strony i tych zasad i warunków w dowolnym czasie. Dostęp, przeglądanie lub korzystania ze strony oznacza zgodę na wszystkie postanowienia i warunki tej umowy, prosimy zatem o staranne przeczytanie porozumienia przed kontynuowaniem.

Użytkowanie strony

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma co najmniej 18 lat lub odwiedza witrynę pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy,beads.usniniejszym udziela ograniczonej, odwołalnej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na dostęp i korzystanie z witryny poprzez wyświetlanie jej w przeglądarce internetowej wyłącznie w celu zakupów osobistych sprzedawanych na stronie, a nie dla celów komercyjnych lub wykorzystania w imieniu osób trzecich, z wyjątkiem dopuszczonych uprzednio przezbeads.us.Każde naruszenie niniejszej Umowy spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji udzielonych w niniejszym ustępie bez powiadomienia. Z wyjątkiem dopuszczonych w ustępie powyżej, nie można powielać, rozpowszechniać, wyświetlać, sprzedawać, wynajmować, przekazywać, tworzyć dzieł pochodnych, tłumaczenia, modyfikować, demontować, dekompilować lub w inny sposób wykorzystać tę stronę lub jakąkolwiek jej część, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przezbeads.usna piśmie.Użytkownik nie może dokonywać żadnego komercyjnego wykorzystania jakichkolwiek informacji umieszczonych na Stronie lub korzystać z Witryny na rzecz innej firmy, chyba że zezwala na to uprzednio wyraźniebeads.uszastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia konta i / lub anulowania zamówienia według własnego uznania, w tym, bez ograniczeń, jeżelibeads.usuważa, że Klient narusza obowiązujące przepisy lub działa na szkodę interesówbeads.us.Nie można wysyłać, rozpowszechniać lub publikować poprzez tą stronę jakichkolwiek treści, informacji lub innych materiałów, które (a) naruszają lub mogą naruszyć prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek osoby; (b) są oszczercze, zawierając groźby, zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne lub mogące prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub karnej zgodnie z prawem USA i międzynarodowym, lub (c) zawierają jakiekolwiek błędy, wirusy, robaki, konie trojańskie lub inne szkodliwe kody lub właściwości.beads.usmoże przydzielić użytkownikowi hasło i identyfikator konta, aby umożliwić użytkownikowi dostęp i korzystanie z pewnych części tej strony. Przy każdym użyciu hasła lub identyfikacji, użytkownik zostaje uznany za uprawnionego do dostępu i korzystania z Serwisu w sposób zgodny z warunkami niniejszej Umowy, ibeads.usnie ma obowiązku badania autoryzacji źródła dostępu lub korzystania z Serwisu. Użytkownik uznaje wyłączną odpowiedzialność za wszelki dostęp i korzystanie z tej strony, przez kogokolwiek przy użyciu hasła i identyfikatora pierwotnie przypisanemu użytkownikowi, bez względu na to czy dostęp i korzystanie z tej strony było faktycznie upoważnione przez użytkownika: w tym bez ograniczeń, wszystkie komunikaty i transmisje i wszystkie obowiązki (w tym bez ograniczeń zobowiązania finansowe) powstałe w wyniku takiego dostępu lub wykorzystania. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa i poufności hasła i identyfikatora mu przypisanego. Użytkownik powinien natychmiast powiadomićbeads.us.w przypadku jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia hasła lub identyfikatora lub naruszenie prawa lub zagrożonia bezpieczeństwa tej witryny.

Oceny i komentarze

Z wyjątkiem inaczej w umowie lub na Stronie, cokolwiek dodanego lub opublikowanego przez użytkownika w witrynie co obejmuje, techniki, pytania, opinie, komentarze i sugestie (łącznie 'Zgłoszenia') jest i będzie traktowane jako niepoufne i niewłasnościowe, abeads.usprzysługuje bezpłatne, globalne, wieczyste, nieodwołalne i niezbywalne prawo do używania, kopiowania, rozpowszechniania, odtwarzania, publikowania, wykonywania, sprzedawania, wynajmowania, przekazywania, dostosowania, tworzenia dzieł pochodnych takich Zgłoszeń za pomocą wszelkich środków i w jakiejkolwiek formie, i do tłumaczenia, modyfikowania, rozmontowywania i dekompilowania takich zgłoszeń. Wszelkie zgłoszenia automatycznie stają się wyłączną własnościąbeads.usi nie mogą być zwrócone. W uzupełnieniu do praw obowiązujących w odniesieniu do każdego zgłoszenia, komentarz lub inne opinie na stronie, użytkownik udziela takżebeads.usprawa do używania nazwy użytkownika przy zawartości każdej opinii, komentarzy, lub innej zawartości , jeśli w ogóle, w związku z taką opinią, komentarzem, lub inną treścią.Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada lub w przeciwnym razie kontroluje wszystkie prawa do opinii, komentarzy i innych treści, które może zamieścić na tej stronie, i że korzystanie z jego opinii, komentarzy lub innych treści przezbeads.usnie naruszy lub nie będzie naruszać praw osób trzecich. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu, udawać kogoś innego niż siebie, lub w inny sposób wprowadzać w błądbeads.usLub osoby trzecie, co do pochodzenia jakiegokolwiek oświadczenia lub innej Zawartości.beads.usmoże, ale nie jest zobowiązany do edycji i usuwania dowolnych Zgłoszeń (w tym komentarzy i opinii) z jakiegokolwiek powodu

Intellectual property

Wszystkie teksty, grafiki, ikomy przycisków, zdjęcia, klipy audio, software (zbiorowo ‘Zawartość’) są wyłączną własnościąbeads.uslub jej dostawców treści. Całość oprogramowania (‘oprogramowanie’) użytego na stronie jest własnościąbeads.uslub jej dostawców oprogramowania. Zawartość, Kompilacja i Oprogramowanie są chronione przez prawo autorskie Stanów Zjednoczonych i międzynarodowe. Wszystkie loga, hasła, nazwy handlowe lub słowa są zarejestrowanymi znakami handlowymi, oznaczeniami lub znakami usługowymibeads.us, jej dostawców lub stron trzecich. Jakiekolwiek użycie znaku handlowego lub usługowegobeads.usbez wyraźnej pisemnej zgodybeads.usjest surowo zabronione. Zabrania się używania znaków handlowych lub usługowych w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą niezwiązaną zbeads.us, który w jakikolwiek sposób mógłby doprowadzić do ich pomylenia. Zabrania się używania znaków handlowych lub usługowychbeads.usw jakikolwiek sposób, który prowadziłby do zdyskredytowania lub oczernieniabeads.us.Zabrania się używania jakichkolwiek znaków handlowych lub usługowych w meta tagach bez uprzedniej wyraźnej zgodybeads.us.Wygaśnięcie lub równoważne z wygaśnięciem (w nawiązaniu do jakichkolwiek prawnych lub słusznych środków zaradczych)beads.usmoże za skutkiem natychmiastowym, bez uprzedniego ostrzeżenia użytkownika, zakończyć umowę lub cofnąć wszystkie jego prawa grawantowe w tej umowie. W momencie zakończenia Umowy użytkownik powinien natychmiast przerwać jakikolwiek dostęp do tej witryny, abeads.uspowinna w nawiązaniu do jakichkolwiek środków prawnych lub środków zaradczych, natychamiast unieważnić hasło/hasła i dane identyfikacyjne konta użytkownika oraz odmówić użytkownikowi dostępu do tej strony w całości lub częściowo. Jakiekolwiek wygaśnięcie tej Umowy nie wpływa na wzajemne prawa i zobowiązania stron (włączając nieograniczony obowiązek płatności) przed datą zakończenia umowy. Zrzeczenie się lub ograniczenie odpowiedzialności z wyjątkiem przypadków przewidzianych w standardowych warunkach sprzedaży, które regulują sprzedaż każdego produktu na tej stronie, ta strona, produkty oferowane do sprzedaży na niej i transakcje dokonywane za pośrednictwem tej strony są dostarczane przezbeads.usna zasadzie 'tak jak jest'.beads.usnie udziela żadnych jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do działania serwisu lub informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych na tej stronie, z wyjątkiem jak przewidziano tutaj do pełnego dopuszczalnego przez prawo zakresu,beads.uszrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, obejmujących, ale nie ograniczonych do, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, nienaruszenia, tytułu, prywatnego użytku, dokładności danych i systemu integracji. Ta witryna może zawierać nieścisłości, błędy lub błędy typograficzne.beads.usnie gwarantuje, że jej zawartość będzie ciągła i pozbawiona błędów. W maksymalnym zakresie pozwolonym przez prawobeads.usnie ponosi odpowiedzialności za szkody wszelkiego rodzaju wynikające z korzystania z tej strony, w tym, ale nie ograniczone do pośrednich, przypadkowe, karne, przykładowe, specjalne, lub wtórne szkody. W maksymalnym zakresie pozwolonym przez prawo całkowita odpowiedzialnośćbeads.usza jakiekolwiek wynikłe szkody (niezależnie od podstawy do działania) nie mogą przekroczyć łącznie kwoty składek faktycznie poniesionych przez użytkownika na rzeczbeads.usw ciągu miesiąca bezpośrednio poprzedzającego akt rzekomo powodujący odpowiedzialnośćbeads.us

Akceptacja zamówień

Należy pamiętać, że może zdarzyć się, że niektórych zamówień nie jesteśmy w stanie przyjąć i musimy je anulować.beads.uszastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy lub anulowania zamówienia bez podania przyczyny. Sytuacje w wyniku, których zamówienie może zostać anulowane, obejmują ograniczenia ilościowe dostępne do zakupu, nieścisłości lub błędy w informacji o produkcie lub cenie lub problemy zidentyfikowane przez nasz dział kredytów i unikania oszustw. Możemy wymagać dodatkowych weryfikacji lub informacji przed przyjęciem zamówienia. Skontaktujemy się z użytkowniem, jeżeli całość lub część zamówienia zostanie anulowana lub jeśli do przyjęcia zamówienia wymagane są dodatkowe informacje. Mimo, żebeads.usstara się podawać dokładne informacje dotyczące cen produktów, mogą wystąpić błędy w cenach lub błędy typograficzne .beads.usmoże potwierdzić cenę przedmiotu dopiero po zamówieniu. W przypadku gdy produkt jest wymieniony w niewłaściwej cenie lub podano przy nim niewłaściwe informacje z powodu błędu w ustalaniu cen lub informacji o produkcie,beads.usma prawo, według własnego uznania, do odmowy lub anulowania każdego zamówienia dotyczącego tego produktu. W przypadku kiedy produkt jest wyceniony nieprawidłowo,beads.usmoże według własnego uznania albo skontaktować się w celu uzyskania intrukcji albo anulować zamówienie i powiadomić o jego anulowaniu. Arbitraż. W przypadku gdy strony nie rozstrzygną sporu w ciągu 30 dni od jego wystąpienia, wyrażają one zgodę na poddanie takiego sporu do Hong Kong International Arbitration Center (‘HKIAC’) o wszczęcie postępowania arbitrażowego, które powinno zostać przeprowadzone zgodnie z zasadami Komisji arbitrażowej wchodzącymi w życie w momencie składania wniosku o arbitraż. Decycje arbitrażowe są wiążące dla obu stron.

Linki

Ta witryna może zawierać linki do innych stron internetowych, które są własnością i które są obsługiwane przez osoby trzecie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, żebeads.usnie ponosi odpowiedzialności za działania lub zawartość znajdującą się na lub za pośrednictwem takich stron.

Środki zaradcze

Użytkownik zgadza się, że podjęte przezbeads.usśrodki prawne w przypadku groźby lub rzeczywistego naruszenia niniejszej Umowy mogłyby być niewystarczające, abeads.usma prawo do określonego działania lub nakazu zadośćuczynienia, lub obu, oprócz szkód, które mogą uprawniaćbeads.usdo uzyskania odszkodowania włączając w to uzasadnione wydatki na każdą formę rozstrzygania sporów, w tym bez ograniczeń kosztów obsługi prawnej. Żadne prawo lub środek zaradczybeads.usnie wyklucza innych, zarówno środków prawnych czy kapitałowych, w tym, bez ograniczeń, nakazu zadośćuczynienia, opłat sądowych i kosztów. Żaden przypadek odstąpienia przezbeads.usod swoich praw lub środków zaradczych w ramach tych warunków nie nakłada obowiązku udzielania żadnego podobnego, w przyszłości, lub innego odstąpienia.

Advancer Limited

Trzeci Piętro 207 Regent Street W1B 3HH Londyn Wielka Brytania

(Jest to adres rozliczeniowy, a nie do zwrotu).

Oceanpay Oceanpay Oceanpay Oceanpay Credit

Product Tags: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9

Prawa autorskie ©2024Beads.usWszystkie prawa zastrzeżone